תקנון פעילות פריזיז – סוויט טיים 
 

1.        הגדרות:

 בתקנון זה יוקנו למונחים המובאים להלן הפרשנות המובאת לצידם, אלא אם נכתב מפורשות אחרת:

 

"החברה" או "עורכת הפעילות"- סוויט טיים מודיעין בע"מ ח.פ. 516161569

 

"אתר החברה" או "זירת התחרות"- עמוד הטיקטוק של החברה, בכתובות:

https://www.instagram.com/sweetime.il/
 https://www.tiktok.com/@sweetime.il
https://www.facebook.com/sweetime.israel
 

"התחרות" ו/או "הפעילות"- תחרות אספקה שנתית של מארזי פריזיז כפי שתנוהל בזירת התחרות, בכפוף להוראות תקנון זה להלן.

 

2.        מטרת התקנון:

מטרתו של תקנון זה הינו להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל התחרות, אשר נערכת כאמצעי שיווק וקד"מ של החברה, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

 

3.               תקופת התחרות:

 

התחרות תחל ביום 14.04.2024 בשעה 09:00 ותסתיים ביום 14.08.2024 בשעה 12:00. החברה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר ו/או לבטל את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהודעה בדבר כך תפורסם בזירת התחרות.

 

דד

 

רשאי להשתתף בפעילות כל אדם שעומד בכל התנאים המפורטים להלן: (א) הוא בגיר, כמשמעות מונח זה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "החוק"); (ב) הוא אזרח מדינת ישראל ומקום מושבו הינו בישראל; (ד) הוא עומד בכל יתר תנאי תקנון זה ו- (ה) הוא ביצוע את המשימה כהגדרתה בתקנון זה להלן (להלן: "המשתתף").

 

יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה רשאיות לפסול כל משתתף. עוד יובהר כי על המשתתף לעמוד בתנאי תקנון זה. משתתף אשר נפסל כתוצאה מהפרה של כל תנאי מתנאי תקנון זה, לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ומי מטעמה בקשר עם פסילתו.

 

מובהר, כי בפעילות רשאים להשתתף יחידים פרטיים בלבד למטרות פרטיות בלבד, ולא למטרה שיווקית ו/או פרסומית ו/או לכל מטרה דומה אחרת.

 

המשתתף יבצע את המשימה שתועלה ותוגדר בזירת התחרות  ע"י החברה ויפרסם את סרטונו בזירת התחרות בהתאם להוראות המשימה (לעיל ולהלן: "המשימה").

 

השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון והסכמה מפורשת לשימוש בתוצרי ההשתתפות בתחרות.


השתתפות בפעילות הינה מתן הסכמה לשימוש בתוכן שעלה במסגרת הפעילות ומתן הסכמה לקידומו ע"י החברה.

 

השתתפות בתחרות אסורה על עובדי החברה ו/או בני משפחותיהם.

 

האחריות הבלעדית למילוי תנאי התחרות והמשימות תחול על המשתתפים והחברה לא תישא באחריות או בכל חבות בכל מקרה של אי ביצוע מלא של תנאי ההשתתפות.

 

החברה, לרבות מי מטעמה, תהיה רשאית לסלק מהפעילות כל משתתף וזאת ככל שהשתתפותו בפעילות הייתה כרוכה ו/או בוצעה על-ידו (ו/או על-ידי מי מטעמו) תוך אלימות ו/או ביצוע עבירה או עקב מעשה שאינו כדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה (לרבות, אי עמידתו בתנאי תקנון זה). בנוסף, עורכת הפעילות שומרת על זכותה לנקוט באמצעים משפטיים נגד כל גורם אשר ינסה להשתתף בפעילות שלא כדין ו/או תוך הפרה של תנאי מתנאי תקנון זה; לשלול ממנו את זכות ההשתתפות ו/או את הסרטון; וכן לפסול אותו מהשתתפות בפעילות עתידית שלה.

 

5.        אופן התחרות:

המשתתף יצטרך לצלם סרטון טעימות / אנבוקסינג לרשתות החברתיות תוך שימוש בהאשטג הפעילות ותיוג סוויטיים.
צוות שופטים מטעם עורכת הפעילות יקבע מהם הסרטונים הכי ויראלים על פי שיקול דעתם הבלעדי ויקנה למשתתף את הזכייה בפרס.

 

על המשתתפים להעלות את הסרטון בטיקטוק/אינסטגרם בהתאם להוראות שיפורסמו מעת לעת.

 

על פרסומי (הסרטונים) המשתתפים להיות אך ורק מפרופיל תקין ובעל תמונת פרופיל.

  

מבין כל משתתפי התחרות ייבחר משתתף אשר הגיע למספר הרב של הצפיות בסרטון ויבחרעל ידי צוות השופטים מטעם "החברה", על פי שיקול דעתם הבלעדי ויוגדר כזוכה.

 

6.        הפרסים והזכייה:                

4 הזוכה בפעילות יזכה לאספקה שנתית של מארזי פריזיז

 

כל עוד לא הוכרז הזוכה בפרס לפעילות, לחברה שמורה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי אותה הפעילות ו/או את מועדי מימושם,
ולהציע במקומם פרס חלופי עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.

 

הזוכה בתחרות יקבעו ע"י החברה, לפי שיקול דעתה, והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע יותר מזוכה אחד בפעילות כולה ומאידך לפסול משתתף ככל ומצאה פגם מהותי בהתנהלותו לרבות התנהלות בחוסר תום לב מבלי לתת הסבר,
לשלוח התראה או הודעה מראש.

 

7.        הודעת זכייה ותנאים נוספים לעניין הזכייה:

 

הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, באמצעות מסר במערכת הדואר הפנימית של טיקטוק/אינסטגרם על פי הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת אתר החברה.

 

הזכייה הינה אישית למשתתף מטעמו לפי פרטים שימסור המשתתף טרם קביעת הזוכה בפעילות, למעט חריגים שיאושרו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

בשום מקרה לא יהיה רשאי משתתף לדרוש מהחברה להמיר פרס לו הוא זכאי בפרס אחר, או לקבלו את שוויו בכסף.

        

חבות במס ככל שתהיה בגין הזכייה תחול באופן בלעדי על הזוכה.

 

אין החברה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שעשוי להיגרם לזוכה בעת מימוש הפרס, והזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.

 

החברה אינה אחראית כלפי הזוכים לאיכות הפרס שיינתנו לזוכים או לתנאים בהם יסופק הפרס ו/או חלק מהרכיבים של הפרס. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפרס ו/או לאספקתם ו/או כתוצאה ממימוש הפרס, ובכלל זה מודיעה החברה כי לא תהיה אחראית למעשה ו/או למחדל של נותני השירותים ו/או צדדים שלישיים המספקים את הפרס וכל הקשור בהם אלא חברת ההפקה בפועל.

 

8.        השתתפות הוגנת:

 

המשתתפים מחויבים להשתתף בפעילות באופן הוגן ובתום לב, ולהימנע מכל מעשה או מחדל אשר יכול להטות את הזכייה בשיטות בלתי הוגנות, ומכל פעילות אשר יש בה להטיל דופי ו/או לפגוע ו/או לבזות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או מהמשתתפים האחרים.

 

החברה רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את הפעילות במידה ויתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בניגוד לתקנון ו/או בחוסר תום לב, ובכלל כך: פריצה לאתר, פריצה  לתוכנת התחרות, שינוי או התערבות בדרך פעולתם אשר גרמה לשינוי טבלת הדירוג, השפעה לא הוגנת על הישגיהם של המשתתף או של משתתפים אחרים, שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או ניסיון להשפעה על התוצאות באמצעות רובוטים או תוכנות אוטומטיות ו/או כל פעולה שלא כדין.

 

9.         זכויות יוצרים: 

 

החברה אינה נותנת מצג מסוג כלשהו (מפורש או משתמע, ישיר או עקיף) לגבי החומרים שיועלו במסגרת הפעילות, לרבות מצג כי החומרים אינם מפרים זכויות יוצרים. החברה לא תשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שיגרמו כתוצאה מהפרת זכויות יוצרים ע״י משתתף.
המשתתף מצהיר ומתחייב כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות  זכויות היוצרים ככל וישנם עקב השתתפותו בפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נדרשת כל הרשאה מכל צד ג' אחר וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר, לרבות, בזכותו שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.

וכן מצהיר ומתחייב המשתתף כי ידוע לו שסימני המסחר הקשורים בפעילות הינן בבעלות החברה ו/או צד ג' עמו היא קשורה  וכי אין ולא תהיה לו כל זכות שהיא במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם תוצרים שיופקו מהפעילות נשוא תקנון זה.

 

 

10.        פסילה והשבת פרסים:

 

במקום בו הוכח לשביעות רצונה של החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי משתתף עבר על הוראות סעיף 8 לתקנון, תהא החברה רשאית לבטל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה כל פרס של משתתף כאמור ולמשתתף כאמור לא תהיה  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך.

 

משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך הודעה ממנהלי התחרות, אין ולא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין כך והוא לא יהיה זכאי לכל שיפוי ו/או פיצוי בגין כך.

 
לחברה הזכות לבקש מכל משתתף ראיות לשביעות רצונה כי השתתף בתחרות בהגינות תוך כיבוד הוראות 8 לעיל (לרבות: בקשות לצילומים המתעדים את פעילותו ו/או כיו"ב).

 

11.        כללי:

 

המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לעצם קיום הפעילות, לעצם השתתפותו בה (או אי ההשתתפות בה) ו/או לאיזו מההוראות המפורטות בתקנון זה.

 

חל איסור מוחלט על המשתתפים בפעילות לבצע במסגרת הפעילות כל מעשה המפר זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו; ו/או המפר את דיני לשון הרע (ובכלל זה, הוצאת דיבה ו/או פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או גוף כלשהו); ו/או המהווה פרסומי תועבה (ובכלל זה, פגיעה ברגשות הציבור, לרבות תוכן בעל אופי טורדני, פוגע, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, בעל אוריינטציה פורנוגראפית או בעל אופי מיני בוטה; עידוד אלימות, אפליה, שנאה או גזענות); ו/או המהווה הפרה של דיני הגנת הפרטיות. החברה, לרבות מי מטעמה, שומרת לעצמה את הזכות להשמיד כל חומר אשר לדעתה איננו הולם את מדיניותה ו/או עלול לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות (לרבות בניהולה התקין) ו/או בכל גורם אחר - והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן נימוק.

 

מבלי לגרוע מכל יתר האמור בתקנון זה, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בכל מקרה של מעשה או מחדל של משתתף בפעילות והמשתתף ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לגוף ו/או לרכוש ו/או לחברה ו/או מי מטעמה, עקב מעשה או מחדל של המשתתף כאמור.

 

ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של נזקים מכל מין וסוג שהוא (ובכלל זה, עגמת נפש) שייגרמו, במישרין או בעקיפין, למשתתף בפעילות ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות.

 

החברה  לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או שיבוש מכל מין וסוג שהוא, ברשת האינטרנט ו/או באיזה מהאתרים ברשת האינטרנט, לרבות האתר. בנוסף, החברה  לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או שיבוש בתקשורת, במחשבים ובכל אמצעי או תווך אחר המשמש להעברת נתונים בפעילות.

 

בעצם השתתפותו של כל משתתף בפעילות, מאשר ומצהיר הוא כי קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו; וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו ובקשר לפעילות, במישרין או בעקיפין, כלפי החברה ו/או כלפי כל מי מטעמה (לרבות בעלי מניותיהן של החברות; חברות קשורות אליהן; ונושאי משרה; עובדים; שותפים, מנהלים ובעלי מניות בכל אלה).

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת חלקים בפעילות או לבטלה בכללותה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, עורכת הפעילות תהיה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מבנה הפעילות, תוכנו, נהליו, תקופתו, תנאיו, מועדים לפיו, להוסיף עליו או לגרוע ממנו. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון הפעילות ותחייב כל משתתף בו, והחברה וכל מי מטעמה לא יחויבו בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור.

 

כל משתתף מצהיר כי הוא בעל מלוא הזכויות המשפטיות בסרטון, וכי הוא מאפשר לחברה ו/או למי מטעמה לעשות כל  שימוש בסרטון, כולה או חלקו, וזאת על-פי שיקול דעתן הבלעדי, ולא תהיה לו כל טענה בגין כך (לרבות, בעניין הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן). היה והמשתתף ביצע את הפעילות יחד עם משתתפים אחרים, הרי שהמשתתפים מצהירים ומאשרים את האמור לעיל, ביחד ולחוד.

 

בעצם השתתפות בפעילות מעביר המשתתף ללא תמורה את כל הזכויות בסרטון, לרבות כל זכויות היוצרים הנובעות ממנה, לבעלותן המלאה והבלעדית של החברה אשר תהיה רשאית לעשות בה שימוש בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך אחרת, וכן להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה – כולן או חלקן – לכל צד שלישי, באתרי אינטרנט, ברשתות חברתיות, בדברי דפוס. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לעשות שימוש בתכנים למטרות מסחריות ופרסומיות כלשהן. יובהר ויודגש, כי המשתתף לא יהא רשאי לדרוש ו/או לתבוע כל תמורה או פיצוי עבור העברת כל הזכויות בסרטון כמפורט לעיל. המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם כל שימוש שייעשה בתכנים על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לקבל ממנו הרשאה נוספת ו/או לשלם לו תמורה בגין השימוש כאמור.

 

בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה מובהר בזאת, כי המשתתף יפצה ו/או ישפה את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתן הראשונה, בגין כל נזק  אשר ייגרם להם כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה של המשתתף ו/או כל צד ג' שהוא בקשר עם זכויות היוצרים של החברה בתמונה ו/או בפוסט, על כל מרכיביהם.

 

החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על-פי חוק או על-פי הוראה של רשות מוסמכת, בקשר ישיר או עקיף לפעילות ו/או לתקנון זה.

 

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.


מטעמי נוחות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר והאמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד. האמור בלשון יחד אף בלשון רבים במשמע.

 
בכל מקרה של סתירה, ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

הדין החל הנו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו
בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

 

 סוויט טיים מודיעין בע"מ ח.פ. 516161569

בכל דבר ועניין ניתן לפנות אלינו ב: info@sweetime.shop

 
x

#{title}

#{text}

#{price}