תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות – סוויט טיים 

כללי

 1. תקנון זה נועד להסדיר את התנאים והכללים על פיהם מנוהל מועדון הלקוחות (להלן: "המועדון") של רשת סוויט טיים (להלן: "הרשת").

 

 1. בתקנון זה: "הרשת" משמעה, חברות וזכייניות הרשת ובכללן: ש.ע. ממתקים בע"מ (שרונה מרקט) ח.פ. 514889237; סוויט טיים כפר סבא בע"מ ח.פ. 516210457; סוויט טיים בת ים בע"מ ח.פ. 516712502; סוויט טיים איילון בע"מ ח.פ. 516215712; סוויט טיים הוד השרון בע"מ ח.פ. 516271590; ש.ב. סוויט טיים בע"מ (עזריאלי תל אביב) ח.פ. 516120631; סוויט טיים באר שבע בע"מ ח.פ. 516271608; סוויט טיים אילת בע"מ ח.פ. 516599982; סוויט טיים פתח תקווה בע"מ ח.פ. 516247780; סוויט טיים עיר ימים בע"מ ח.פ. 516260429; סוויט טיים מודיעין בע"מ ח.פ. 516161569; סוויט קריון בע"מ ח.פ. 516401049;  סוויט טיים דיזינגוף סנטר בע"מ ח.פ. 516576311 ו/או מי מהחברות המצוינות לעיל וישויות משפטיות נוספות שיתווספו לרשת בעתיד בהתאם לשיקול דעתה של הרשת. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש במונח "רשת" המשמעות הינה כל אחת מהחברות בקבוצה, ביחד ולחוד.

 
 1. יובהר כי הטבות המועדון חלות בחנויות הרשת בלבד ואינן תקפות בהזמנות באמצעות אתר האינטרנט של הרשת.

 
 1. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר הרשת.

 
 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון שקדמו להם.

 
 1. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

 
 1. כל התנהגות של הרשת ו/או מי מטעמה לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש ו/או תחשב כוויתור של הרשת על האמור בתקנון זה.

 
 1. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש במועדון, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בירושלים ועל השימוש במועדון יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 
 1. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון: 08-6377277 ו/או בכתובת הצור 36, מעלה אדומים 98556.

 

הצטרפות וחברות במועדון

 1. ההצטרפות למועדון הינה ללא עלות, מגיל 16, בכפוף למילוי טופס הרשמה למועדון.

 

 1. יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים, מוסדות וכיו"ב.

 
 1. תוקף החברות במועדון הינו למשך שנה ממועד ההצטרפות והוא יחודש מידי שנה ללא עלות נוספת. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בחברות בתוקף והצגת תעודת זהות.

 
 1. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

 
 1. חבר המועדון מאשר כי הפרטים אשר מסר לרשת הינם נכונים ומלאים. חבר המועדון יעדכן את הרשת בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת דיוור בנוגע להטבה או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

 
 1. החברות במועדון מותנית במילוי מלא ונכון של טופס ההרשמה הכולל את הפרטים: שם פרטי ושם משפחה, תאריך לידה, מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני. חבר המועדון מאשר כי ידוע לו שהחברות במועדון תלויה במילוי תקין וברור של הפרטים לעיל וכי הרשת תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לרשום חבר כלשהו למועדון אם לא מסר את פרטים נדרשים מסוימים ו/או מסר אותם באופן שאינו ברור.

 
 1. הרשת שומרת על הזכות לבטל חברות במועדון, בין היתר, בנסיבות בהם חבר המועדון ביצע מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של הרשת ו/או בכל מקרה אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 
 1. חבר מועדון יהיה זכאי לבטל חברותו במועדון בכל עת במתן הודעה מפורשת לרשת בכתב בכתובת מייל: info@sweetime.shop וחברותו של חבר המועדון תבוטל תוך 30 ימים מקבלת הודעתו.

 
 1. מילוי טופס ההרשמה למועדון על ידי סריקה של הברקוד בתמונה או שליחת לינק ב SMS ללקוח. לא תתבצע הרשמה ידנית דרך הקופה. מילוי הטופס מבטא הסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות ו/או שינוי התקנון.

 

 1. בהסכמת חבר המועדון וככל  שלא הודיע אחרת בטופס ההרשמה, מאשר חבר המועדון לרשת לעשות שימוש במידע שהתקבל ויתקבל מחבר המועדון ישירות ו/או במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע ו/או במידע שיופק על סמך ניתוח נתוני המידע כאמור, לצורך שיווק וקידום מכירות של הרשת ובכלל זה - למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר, קבלת עדכונים תקופתיים, תוכן שיווקי ופרסומים מהרשת, בכל אמצעי תקשורת שהרשת תמצא לנכון (כגון: טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני  SMS , לנייד ועוד), למטרות ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון, לתקופה שאינה מוגבלת בזמן (אלא אם חבר המועדון ביקש מראש ובכתב ובהתאם לתקנון זה להסירו ממאגר המידע, באופן שבו צוין בדיוור הישיר שיש לבקש להסירו מהמאגר).

 

 1. לרשת ו/או לקבוצה שמורה הזכות לפתוח מועדונים ו/או תת מועדונים נוספים ולהעניק להם הנחות שונות מעת לעת.

 

הטבות המועדון

 1. חברי המועדון ומצטרפים חדשים ייהנו מההטבות הבאות (להלן: "הטבות המועדון"):

 

 1. הטבה בסך 20 ₪ מתנה חד פעמית בשל ההצטרפות למועדון. את ההטבה ניתן לממש חודש לאחר ההצטרפות למועדון בלבד והיא ניתן למימוש אך ורק לחודש העוקב שלאחר ההצטרפות למועדון. 

 

 1. הטבת קנייה מ-30 ש"ח ומעלה למימוש מהחודש העוקב ובתוקף לחודש.

 

 1. הנחה קבועה בשיעור של 5% בכל עסקה של 40 ₪ ומעלה על מגוון מוצרי הרשת והיא תקפה החל מהרכישה הראשונה. 

 
 1. הטבת מתנת יום הולדת בסך 20 ₪. הטבת יום הולדת ניתן לנצלה יום אחד בלבד לאחר ההרשמה למועדון וניתן לממשה פעם אחת בלבד, בחודש יום ההולדת בלבד. לא ניתן לממש את הטבת יום ההולדת יחד עם הטבות נוספות.

 
 1. ההטבות משתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשת, כפי שאלו יפורסמו בחנויות הרשת ובדיוורי המועדון.

 
 1. על מנת להנות מהטבות המועדון ולממשן יש להזדהות בתעודה מזהה בקופה טרם הרכישה.

 
 1. לא ניתן לממש הטבות מועדון במקביל למימוש הטבות מועדון צרכנות ו/או כרטיסים נטענים.

 
 1. הטבות המועדון עשויות, כולן או חלקן, להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשת וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 

קניין רוחני

 1. הבעלות במלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון ולתוכנו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת, הינה של הרשת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת הרשת בכתב ומראש.

 

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים מטעם המועדון ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הרשת, אלא אם הרשת התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 

מדיניות פרטיות; דיוור ישיר

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי חברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש בעמוד ההרשמה (להלן: "פרטי חבר המועדון") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות המפורטת מטה (להלן: "מדיניות הפרטיות").

 

 1. האם יש חובה למסור מידע? חבר המועדון אינו מחויב על פי חוק למסור מידע, אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים, בין היתר, לפגוע בחוויית החברות במועדון ובמקרים מסוימים, ביכולת של הרשת לספק את השירות המבוקש. מסירת המידע נעשית בהסכמתו החופשית של חבר המועדון ומהווה את הסכמתו כי הרשת והקבוצה תהינה רשאיות לעשות שימוש במידע זה בכפוף להוראות הדין ומדיניות פרטיות זו.

 
 1. חבר המועדון מצהיר ומתחייב כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הינו נכון, מדויק ואמין וכי מסר את פרטיו עבור עצמו בלבד ולא עבור ו/או בשם צדדים שלישיים, למעט מקרים בהם הייתה הסכמה מפורשת לכך. 

 
 1. איזה שימושים נעשים במידע? מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה, יוחזקו במאגר מידע שבבעלות הרשת וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות ובכלל זה:

 
 1. שליחת מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך מטעם הרשת;

 
 1. ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון, לרבות שליחת מידע ועדכונים מעת לעת בקשר עם המידע האישי של חבר המועדון;

 
 1. לצורך טיוב נתונים, לרבות העשרה והצלבה פנימית של המידע של חבר המועדון מול נתונים נוספים המצויים במאגרי המידע של הרשת, לרבות פרטים שהגיעו אליה משימוש חבר המועדון באתרים אחרים או שירותים אחרים של הקבוצה, בכפוף להוראות הדין;

 
 1. על מנת להעריך את האפקטיביות של קמפיינים שיווקיים ופרסומיים אשר מופנים כלפי חבר המועדון; צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.

 
 1. האם המידע מועבר לאחרים? הרשת והקבוצה מתחייבות לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של חבר המועדון, למעט במקרים הבאים:

 
 1. על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו.

 

 1. במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש במועדון ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות במועדון.

 

 1. במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין הרשת או הקבוצה או מי מחברות הקבוצה.

 
 1. על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים.

 
 1. על מנת להגן על הזכויות או האינטרסים של הרשת ו/או הקבוצה ו/או מי מחברות הקבוצה או של חברי המועדון.

 
 1. במקרים בהם השימוש במועדון נעשה בניגוד לאמור בתקנון ו/או בניגוד להוראות כל דין.

 
 1. העברה לחברות הקבוצה לצורך פעילותן העסקית ובכלל זה לצורך יצירת מאגר לקוחות משותף של הקבוצה ובמקרה כאמור יחולו הוראות מדיניות פרטיות זו על השימוש במידע שלך על ידי הקבוצה, בשינויים המחויבים.

 
 1. העברה לצדדים שלישיים של מידע שאינו מידע המזהה את המשתמש באופן אישי (לרבות הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי).

 
 1. העברת המידע לצדדים שלישיים המעניקים שירותים הקשורים בתפעול המועדון (כגון שירותי אחסון, שרתים, תפעול דוא"ל, אבטחת וניהול מאגרי מידע וכו') וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים).

 
 1. בכל מקרה שבו הרשת ו/או הקבוצה תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיהן ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם מי מהן תירכשנה או תתמזגנה עם צד שלישי, או אם מי מהן תפתחנה בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.

 

 1. חבר המועדון מבין ומאשר כי הדיוור שיישלח אליו על ידי הרשת יישלח בפועל גם על ידי ספקים חיצוניים וכי הרשת רשאית לשלוח את הדיוור מספק אחד או יותר, לרבות ממספרים שונים או תיבות דוא"ל שונות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. מובהר, כי אם הרשת תפורק מכל סיבה שהיא, המידע ימשיך להיות מוחזק על ידי הקבוצה ובשימוש שלה לכל דבר ועניין.

 
 1. הרשת ו/או הקבוצה עשויה להעביר מידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה הרשת תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי של חבר המועדון. בעת השימוש במועדון, הינך מסכים להעברה האמורה.

 
 1. חבר המועדון מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. חבר המועדון מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 2. חבר מועדון המתנגד לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם ו/או מעוניין להסיר עצמו ממאגר המידע הרשום בבעלות הרשת, יודיעו על כך בכתב לרשת. הרשת תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה ותהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון של הפונים מבלי שיהיו זכאים לפיצוי או הנמקה כלשהי בגין כך.

 
 1. האם ניתן לעיין במידע? בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, חבר המועדון רשאי לעיין בכל מידע אודותיו המוחזק במאגר המידע של הקבוצה (בעצמו או באמצעות מי שהורשה על ידו בכתב או על ידי אפוטרופוסו). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם הרשת באמצעות הדוא"ל: info@sweetime.shop ו/או באמצעות פניה בכתב לרחוב הצור 30, מעלה אדומים. 

 
 1. האם ניתן לתקן או למחוק את המידע? אם חבר המועדון עיין במידע ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, חבר המועדון רשאי לפנות בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו באמצעות הדוא"ל: info@sweetime.shop ו/או באמצעות פניה בכתב לרחוב הצור 30, מעלה אדומים.

 
 1. מידע שיווקי ודברי פרסומת: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו חבר המועדון יחליט שאינו מעוניין לקבל מידע שיווקי לאחר שאישר את שליחתו, יכול הוא להודיע על כך באמצעות הדוא"ל: info@sweetime.shop, באמצעות שימוש באפשרות "הסר" בגוף ההודעה השיווקית שתשלח אליו או באמצעות פניה בכתב לכתובת: הצור 30, מעלה אדומים. במקרה כאמור, הרשת תסיר את חבר המועדון מרשימת התפוצה של חברי המועדון, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות. יובהר כי במקרה כזה, הלקוח יוסר מדיוור שנשלח לחברי מועדון הלקוחות בלבד, לבקשתו. במידה שאותו לקוח הצטרף לדיוור גם באתר האונליין של הרשת, ללא קשר להצטרפותו למועדון הלקוחות (שכן, מועדון הלקוחות רלוונטי לחנויות הפיזיות בלבד), הוא ימשיך לקבל דיוור (שאינו קשור למועדון) מתוקף הצטרפותו באתר האונליין, אלא אם יבקש להסיר עצמו מדיוור זה באמצעות שימוש באפשרות "הסר" בגוף ההודעה השיווקית או באמצעות פניה כאמור לעיל.

 
 1. אם חבר מועדון מרגיש שפרטיותו נפגעה, ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל: info@sweetime.shop ו/או באמצעות פניה בכתב לרחוב הצור 30, מעלה אדומים. הרשת תבחן את הפנייה בזמן סביר ותשיב לחבר המועדון בהקדם.

 
 1. הרשת עושה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע במועדון. הרשת אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שנמסר על ידי חבר מועדון, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לחבר מועדון, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

 
 1. הרשת רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש במועדון. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש במועדון שכן, שימוש במועדון כפוף למדיניות הפרטיות בו ויעיד על הסכמתך לשינויים בה. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר הרשת במסגרת מדיניות הפרטיות.

 

אחריות

 
 1. הרשת אינה מתחייבת כי המועדון ימשיך לפעול ו/או כי הפעילות בו תימשך באופן רציף או זמני ושומרת לעצמה את הזכות לסגור ו/או להפסיק את פעילות המועדון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה בהקשר זה.

 

 1. הרשת לא תישא באחריות מכל סוג בקשר למימוש ו/או אי מימוש ההטבות, לרבות אובדן הזדמנות עסקית, אובדן רווחים וכיו"ב.

 
 1. הרשת לא תהיה אחראית לתקלה ו/או שיבוש במועדון או בהטבות המועדון, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בה, בין היתר בשל כוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה הרשת. אירועים מסוג זה לא ייחשבו כהפרת התקנון ולא יזכו את חברי המועדון בכל סעד.

 
 1. רשתות תקשורת עשויות להיות חשופות לניסיונות פריצה, ועל כן הרשת נוקטת באמצעי אבטחה רבים על מנת לשמור על פרטיות חברי המועדון. עם זאת, חבר המועדון מצהיר שבעת הצטרפותו למועדון הוא מבין כי לא ניתן להבטיח שלא יתרחש אירוע אבטחת מידע ושהמידע שמסר בעת הצטרפותו למועדון יהיה מאובטח לחלוטין. חבר המועדון מוותר על כל טענה כנגד הרשת ו/או מי מטעמה בקשר לפריצה כאמור.

 

דרכי מסירת הודעות

 1. בכל דבר ועניין ניתן לפנות אלינו ב: info@sweetime.shop.

 
x

#{title}

#{text}

#{price}